Menu

Orient Connection 2018

Sobota 10.11. / 20:00 / Různé

Festival kultury, hudby a tance orientu se zaměřením na blízký a střední východ.

I tento rok bude festival Orient Connection propojovat tuzemskou taneční orientální scénu se zahraniční.
Za tímto účelem zveme hosty z ČR i zahraničí. V minulosti jsme uspořádali více jak osm úspěšných ročníků a našimi hosty byly největší kapacity ve svém oboru (Munique Neith, Khaled Mahmoud, Ahmed Fekry, Jillina Carlano, a další…).

Letošní ročník se bude konat v termínu 9. –11. 11. 2018. Taneční soutěž, prodejní „Tržiště“ i hlavní festivalový Galavečer se uskuteční v sobotu 10. listopadu ve 20:00 tradičně v KD Mlejnv Pražských Stodůlkách.

Opět jsme pozvali tanečnice, jejichž styl je něčím výjimečný. Jedním z hlavních hostů ze zahraničí bude jedinečná Hind Taoufiq, kterou jsme si přáli pozvat již mnoho let, svěží závan v orientálním tanci Dominika Sucheckaúžasná skvělá a jedinečná Shalymar!

Můžete se těšit i na naši oblíbenou tanečnici a zakladatelku festivalu Orient Connection – Eglal, také na lektorky Studia PURE, na bubenickou skupinu Haiya Tabla či na smyslnou Sahar a další hvězdy české taneční scény. Nebude chybět ani tradiční Orientální Taneční Soutěž, Tržiště s krásnými věcmi na prodej, nespočet seminářů, atd.
Naším cílem je připravit Vám kvalitní zábavný program, pozvedávat pověst orientálního tance před širokým publikem, dlouhodobě zlepšovat úroveň orientálního tance v ČR a sjednocovat komunitu orientálního tance.

Letošní PROGRAM je opět nabitý! My organizujeme, připravujeme a plánujeme, ale hlavně se těšíme na VÁS – na Vás všechny, kteří dorazíte.

Více informací na: www.orientconnection.eu


Festival of culture, music and oriental dance with a focus on the Near and Middle East.

Even this year, the Orient Connection will connect the inland dance oriental scene with the foreign dance scene. In the past, we have organized more than eight successful years and our guests were the best capacity in their field like Munique Neith, Khaled Mahmoud, Ahmed Fekry, Jillina Carlano, and others …

This year’s edition will take place on the 9. – 11. 11. 2018.
Dance Competition, Bazaar and Festival Galashow will be traditionally in KD Mlejnin Prague Stodůlky.

Again, we invited dancers whose style is something extraordinary. One of the main guests from abroad will be the unique HIND TAOUFIQ that we wanted to invite for many years, a fresh breeze in the oriental dance DOMINIKA SUCHECKA and the amazing great and brilliant SHALYMAR!

You can also look forward to our favorite dancer and founder of the Orient Connection festival – EGLAL, also to lecturers of PURE Studio, to the Haiya Tabla drummers, to sensual Sahar and to the other stars of Czech oriental dance scene. There will also be the traditional Oriental Dance Competition, the Bazaar with beautiful things to sell, countless amount of seminars and more.
Our goal is to prepare a quality entertainment program, to raise the reputation of oriental dance in front of a wide audience, to improve the level of oriental dance in the Czech Republic and to unite the oriental dance community.

This year’s PROGRAM is absolutelly full! We organize, prepare and plan, but the most we look forward to YOU – TO ALL OF YOU WHO WILL ARRIVE.

More info: www.orientconnection.eu