Menu

Eliška Brtnická a kol.: Thin Skin … work in progress

Sobota 5.2. / 19:00 / Pohybové divadlo / KD Mlejn

Bývala to hrazda, býval to i žonglovací míček..

Naším objektem je tenoučká kovová tyč o délce 3 metry.  Chová se jinak, kývá se, pruží, obíhá.. Jak se s tou změnou vyrovnává tělo? Pohyb se zpomaluje, tělo rozkládá váhu a snaží se stabilizovat. Tyč záhy odpovídá změnou tvaru, čímž vytváří nové podmínky nestability. Tenké linie vykreslují v prostoru pohyblivou grafiku, performer je upozaděn, stává se jen organickým závažím.

Tato „intuitivní fyzika“ demonstruje nejzákladnější principy bytí v gravitačním poli země. Uspokojivé momenty stabilizace versus nestabilita jako fyzický a duševní stav, který pohání věci kupředu. Linearita času však může být jen zdáním.

Thin Skin

It used to be a trapeze, it even used to be a juggling ball..

Our object is a thin metal bar with a length of 3 meters. It behaves differently, it sways, springs, orbits .. How does the body cope with this change? The movement slows down, the body distributes the weight and tries to stabilize. The bar soon responds to the movement of the body by changing its shape, thus creating new conditions of instability. Thin lines draw moving graphics in space, the performer is behind, becoming just an organic weight.

This „intuitive physics“ demonstrates the most basic principles of being in the gravitational field of the earth. Satisfactory moments of stabilization versus instability as a physical and mental state that drives things forward. However, the linearity of time can only be an appearance.

Thin Skin

concept, direction: Eliška Brtnická,

creation and performance: Bětka Tichá, Filip Zahradnický, Eliška Brtnická

script: Viktorie Knotková

sound design: Stanislav Abrahám

light design: Filip Horn, Prokop Vondruška

visual supervision: Dagmar Šubrtová

choreography consultations: Markéta Vacovská, Hana Turečková, Ilona Jäntti

material consultations: Prokop Vondruška

process documentation: Kateřina Korychová

photo: Jakub Hrab, Anna Benháková

supported by: The City of Prague, Ministry of Culture, State fund of Culture,

residency spaces – partners: KD Mlejn in Prague, Cirqueon, Diod in Jihlava